Så här behandlar vi dina personuppgifter när du ansöker om en tjänst.

Denna information gäller för dig som ansöker om en tjänst hos Min Pension i Sverige AB (nedan minPension).

Allmänt

När du skickar in en ansökan till den utlysta tjänsten kommer minPension att behandla dina personuppgifter i enlighet med denna information. Information om hur vi i övrigt behandlar personuppgifter finns på vår hemsida www.minpension.se.

minPension är Personuppgiftsansvarig i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning (EU:s Dataskyddsförordning och svensk följdlagstiftning).

Till vår hjälp vid rekrytering av personal anlitar minPension dels We Select Company AB som tillhandahåller rekryteringssystemet där du gör din ansökan, dels Svensk Försäkring Administration AB som är vår samverkanspartner och som sköter vår personaladministration (HR) åt oss.

Lämna inga känsliga personuppgifter i ansökan

Undvik att lämna känsliga personuppgifter i ansökan eller i handlingar som du bifogar ansökan. Känsliga uppgifter kan bland annat vara hälsotillstånd, facklig tillhörighet, etniskt ursprung, politiska åsikter eller religiös eller filosofisk övertygelse etc. För att vi ska få behandla känsliga uppgifter så krävs ett uttryckligt samtycke från dig. Om det finns behov av att lämna känsliga uppgifter bör det göras vid personlig kontakt med HR eller minPension.

Grunden för och ändamålet med behandlingen

minPension har ett berättigat intresse att behandla dina personuppgifter som du lämnar i ansökan med bilagor eller hänvisar oss till. Vi behandlar uppgifterna för att bedöma om du är en lämplig person för den tjänst som är utannonserad.

Samtycke från den registrerade

Senare i processen kan det bli aktuellt för dig att ge ditt samtycke för viss behandling av personuppgifter. Samtycke är aktuellt för att vi ska kunna hantera känsliga uppgifter men även för att genomföra tester och kunna hantera resultatet från dem.
Du har rätt att återkalla ett samtycke när som helst genom att kontakta oss.

Vi processar och lagrar följande personuppgifter:

Hur behandlar vi dina uppgifter?

minPension behandlar endast personuppgifter som är nödvändiga för att kunna genomföra den nu aktuella rekryteringsprocessen. Detta gäller särskilt eventuella känsliga personuppgifter. Min Pension i Sverige AB behandlar dina personuppgifter för att kunna:

De personuppgifterna behandlas inom EU / EES.

Hur länge personuppgifterna behandlas

Vi behandlar dina personuppgifter under rekryteringsprocessen.

När en tjänst blir tillsatt så behåller vi uppgifter för samtliga personer som har sökt tjänsten under två år från ditt ansökningsdatum som underlag för att kunna visa att rekryteringsprocessen gått rätt till, i enlighet med Diskriminationsombudsmannens rekommendationer och direktiv. Därefter raderas dina personuppgifter, om vi inte kommit överens om något annat.

Säkerhet

Vi prioriterar den personliga integriteten och arbetar därför aktivt för att dina personuppgifter behandlas med största försiktighet. Vi vidtar de åtgärder som rimligen kan krävas för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas säkert och i enlighet gällande dataskyddslagstiftning.
Överföring av information via internet och mobila nätverk, kan dock aldrig ske med helt riskfritt, varför all överföring sker på egen risk. Det är viktigt att du också tar ansvar för att säkerställa att dina uppgifter skyddas.

Överföring av personuppgifter till tredje parter

I rekryteringsprocessen så lagras och behandlas dina uppgifter i rekryteringssystemet som tillhandahålls av We Select Company AB. De uppgifter som vi lägger in i systemet sköts av vår HR avdelning som finns hos vår samverkanspartner Svensk Försäkring Administration AB.
Båda dessa företag är personuppgiftsbiträden åt oss som vi har träffat personuppgiftsbiträdesavtal med.

Aggregerad data

Vi kan komma att dela aggregerad information (icke identifierbara personuppgifter) till tredje part. Den aggregerade informationen har i ett sådant fall sammanställts från information som samlats in genom och kan exempelvis bestå av statistik över internettrafik eller det geografiska läget. Aggregerad information innehåller inte någon information som kan härledas till viss individ och utgör därmed inte personuppgifter.

Cookies

När du navigerar på hemsidan kommer information om användandet att lagras genom cookies. Cookies är passiva textfiler som lagras av webbläsaren i din enhet, såsom dennes dator, mobil eller surfplatta, vid navigering. Vi använder cookies för att underlätta din användning av våra tjänster samt för att inhämta information såsom exempelvis statistik om hur du hittade hit. Detta sker i syfte att säkerställa, underhålla och förbättra vår sida och tjänster.

Du kan när som helst neka användningen av cookies genom att ändra inställningar i din enhet.

Hur kan du ta tillvara dina rättigheter

Dataskyddslagstiftningen ger dig rättigheter för att du ska få information om och ha kontroll över den behandling som sker av dina personuppgifter hos en personuppgiftsansvarig eller hos ett personuppgiftsbiträde. Det är den personuppgiftsansvarige som är ansvarig för att dina uppgifter behandlas på rätt sätt och som ska se till att du kan ta tillvara dina rättigheter.

De rättigheter som kan komma ifråga är följande:

Hur kontaktar jag minPension

Kontakta minPension direkt enligt nedan när det gäller frågor kring behandlingen av dina personuppgifter och hur du kan ta till vara dina rättigheter.
För att minPension ska kunna ta till vara dina rättigheter och för att vi ska kunna bistå dig med registerutdrag och liknande så kan det krävas att du kan legitimera dig så att vi vet att du har rätt att få ta del av uppgifterna etc.

E-post Brev

info@minpension.se info@minpension.se
minPension Box 24043
104 51 Stockholm

Dataskyddsombud minPension

dso@minpension.se

Ytterligare kontaktuppgifter finns på hemsidan www.minpension.se

Klagomål

Vill du klaga på hur minPension hanterar dina personuppgifter kan du även vända dig till Datainspektionen. Det går bra att e-posta Datainspektionen på:
datainspektionen@datainspektionen.se